Milí zákazníci, z technických důvodů bude od května otevřena pouze dětská lanová dráha a nízké překážky a to jen o víkendy a státní svátky. Vysokou lanovou dráhu plánujeme otevřít v červenci. Omlouváme se za případné komplikace.

Provozní řád

Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem lanového parku je SAMBAR s.r.o.
 2. Pohyb po lanovém parku mimo provozní dobu je ZAKÁZÁN!!!
 3. Návštěvníci se pohybují v areálu parku na vlastní nebezpečí.
 4. Vstup se psy a jinými zvířaty je povolen jen po schválení obsluhy parku.
 5. V celém areálu parku není z bezpečnostních důvodů povoleno kouřit a pohybovat se pod vlivem omamných látek.
 6. Je zakázáno vstupovat na překážky pod vlivem alkoholu.
 7. Je zakázáno vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže a vědomí obsluhy parku.
 8. Není povoleno vstupovat na překážky se žvýkačkou či jinými potravinami v ústech.
 9. Na překážky nebude vpuštěn návštěvník, který nebude mít plnou pevnou obuv (ne sandále či pantofle).
 10. Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v parku.
 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za poškození oděvů, např. smůlou ze stromů či oděrem o překážku.
 12. Provozovatel upozorňuje, že zvládnutí některých překážek může být fyzicky náročné. Proto by měl každý návštěvník zvážit své možnosti a zdravotní stav. Provozovatel nenese zodpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků způsobenou přeceněním vlastních schopností a zdravotního stavu.
 13. Návštěvníkovi je doporučeno konzultovat před vstupem na jakoukoliv lanovou překážku svůj specifický zdravotní stav s obsluhou parku (např. inzulínová pumpa, sluchadla apod.)
 14. Dle pokynů obsluhy parku, použijte následující druhy jištění:
  • A) LANOVÁ PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA
   Sebejištění – každý návštěvník se po instruktáži jistí sám
  • B) OSTATNÍ LANOVÉ PŘEKÁŽKY
   Vzájemné jištění – návštěvníci se po instruktáži jistí navzájem, nebo jsou
   jištěni obsluhou parku
 15. Zapůjčená horolezecká výstroj se nesmí vynášet mimo areál lanového parku.
 16. Pokud návštěvník zjistí poškození u výstroje či vybavení lanového parku, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit obsluze.
 17. Ceny za vstup na překážky se řídí platným ceníkem lanového parku. Návštěvník se zakoupením vstupenky a vstupem na lanové překážky zavazuje dodržovat provozní řád a pravidla lanového parku.
 18. Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku.

VSTUP NA PROGRAM SAMBAR LANOVÉHO PARKU

 1. Každý návštěvník starší 15ti let je povinen prokázat na vyžádání personálu provozovatele (instruktora) svůj věk předložením OP. Svým podpisem prohlášení na vstupence stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lanovém parku a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.
 2. Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení na vstupence. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.
 3. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lanovém parku, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství v lanovém parku provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení na vstupence.

Bezpečnostní pravidla přechodu překážkové dráhy

 1. Lanovou dráhu mohou samostatně absolvovat pouze osoby s minimální tělesnou výškou 150cm. Osobám s hmotností nad 120 kg a těhotným ženám nedoporučujeme vstup na lanovou překážkovou dráhu.
 2. Děti od 140 do 150cm mohou lanovou dráhu překonat jen v případě přímého doprovodu rodičů či jiné osoby nad 15 let, která dítě bude pomáhat přejišťovat mezi jednotlivými překážkami.
 3. Pohyb po překážkách je povolen pouze osobám, které úspěšně absolvovali instruktáž sebejištění, přezkoušení naučených činností a svým podpisem stvrdili seznámení s bezpečnostními pravidly pohybu na lanových překážkách.
 4. Pohyb na lanové dráze je povolen návštěvníkům mladších 15 let pouze na základě zodpovědnosti zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
 5. Jednotlivé překážky jsou označeny dle obtížnosti barevnými symboly:
  • modrá trasa – mírně obtížná
  • červená trasa – středně obtížná
  • černá trasa – velmi obtížná
 6. Návštěvník je upozorněn, že pokud chce stihnout projít celou základní lanovou dráhu, měl by aktivitu začít přibližně 1hod před koncem otevírací doby parku. Čas zdolání trasy však vždy záleží na individuálních schopnostech a dovednostech návštěvníka.
 7. Při vstupu na první základnu je návštěvník povinen zajistit se jistící sadou s dvěma karabinami!
 8. K zahájení postupu na základnu č. 2 je návštěvník povinen vyčkat pokynů obsluhy parku.
 9. Na jedné překážce může být pouze jeden návštěvník. Na základnách může být osob více, max. však 3 osoby.
 10. Po absolvování překážky je návštěvník povinen se neprodleně přemístit po základně na další překážku, přičemž bezpodmínečně dodržuje pravidla jištění. Tzn., že nejprve odepne pouze jednu! jistící karabinu a neprodleně ji zahákne a zajistí pojistkou na jistící ocelové lano následující překážky. Pak odepne druhou karabinu, zahákne a zajistí pojistkou vedle první karabiny s tím, že zámek karabiny bude na opačné straně než na první karabině. Tento způsob jištění používá po celé délce trasy.
 11. Při přechodu překážkové tratě je přísně zakázáno povolovat spony celotělového zachycovacího postroje nebo si jej dokonce svlékat. Rovněž je zakázáno rozepínat nebo sundavat ochranou přilbu z hlavy.
 12. Kladku pro přejezd používá návštěvník pouze tam, kde je mezi stromy nataženo k tomu určené ocelové lano a místo je označeno příslušným symbolem.
 13. Trať si může návštěvník zkrátit na několika místech. Pokud dojde k názoru, že již nemůže pokračovat dále, zavolá obsluhu parku a do jejího příchodu zůstane zajištěn! V žádném případě však samovolně trasu neopouští a neseskakuje z trasy!
 14. Trasa lanových překážek je jednosměrná! Návštěvník trasu prochází vždy ve směru od nejnižších čísel základen k vyšším číslům základen.
 15. Návštěvníkům je doporučeno sundat si na překážkovou dráhu náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné předměty nošené kolem krku a bezpečně je uložit do zapínatelné kapsy (mohou bránit v bezpečném přechodu přes překážky). Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je doporučeno sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky.
 16. Jištění návštěvníka na lanové trase může být zrušeno až po absolvování poslední překážky.
 17. V zájmu bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je každý povinen dbát pokynů obsluhy.
 18. V případě jakýchkoliv nejasností se nebojte zeptat nebo požádat o pomoc obsluhu parku.

Bezpečnostní pravidla pohybu na ostatních vysokých překážkách

 1. Vysoké lanové překážky mohou samostatně absolvovat pouze osoby s minimální tělesnou výškou 150cm. Osobám s hmotností nad 120 kg a těhotným ženám nedoporučujeme pohyb na vysokých lanových překážkách.
 2. Pohyb po překážkách je povolen pouze osobám, které úspěšně absolvovali instruktáž vzájemného jištění, přezkoušení naučených činností a svým podpisem stvrdili seznámení s bezpečnostními pravidly pohybu na lanových překážkách.
 3. Pohyb na lanové dráze je povolen návštěvníkům mladších 15 let pouze na základě zodpovědnosti zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
 4. Vzájemné jištění mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Mladší osoby pouze v přítomnosti dospělé osoby, která za ně převezme zodpovědnost.
 5. Pro vzájemné jištění na vysokých lanových překážkách mohou návštěvníci užívat pouze vybavení lanového parku, vyjma zvláštních případů tréninku bezpečnostních složek.
 6. Návštěvník musí být po celou dobu užívání vysokých lanových překážek jištěn způsobem určeným obsluhou parku.
 7. Návštěvníkům je doporučeno sundat si na absolvování vysokých lanových překážek náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné předměty nošené kolem krku a bezpečně je uložit do zapínatelné kapsy (mohou bránit v bezpečném přechodu přes překážky). Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je doporučeno sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky.
 8. V zájmu bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je každý povinen dbát pokynů obsluhy.
 9. V případě jakýchkoliv nejasností se nebojte zeptat nebo požádat o pomoc obsluhu parku.

Bezpečnostní pravidla pohybu na ostatních nízkých překážkách

 1. Pohyb po překážkách je povolen pouze osobám, které úspěšně absolvovali instruktáž vzájemného jištění a přezkoušení naučených činností.
 2. Překážku může překonávat pouze takový počet osob, pro než je překážka určena, a to za řádného jištění dostatečným počtem osob.
 3. Návštěvníkům je doporučeno sundat si na absolvování nízkých lanových překážek náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné předměty nošené kolem krku a bezpečně je uložit do zapínatelné kapsy (mohou bránit v bezpečném přechodu přes překážky). Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je doporučeno sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky.
 4. Návštěvníkům je doporučeno zhodnotit nutnost užití dioptrických či slunečních brýlí při překonávání nízkých lanových překážek.
 5. V zájmu bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je každý povinen dbát pokynů obsluhy.
 6. V případě jakýchkoliv nejasností se nebojte zeptat nebo požádat o pomoc obsluhu parku.

Bezpečnostní pravidla pohybu v areálu lanového parku pro lidi se zdravotním postižením

 1. Aktivity prováděné v areálu lanového parku jsou vhodné i pro lidi se zdravotním postižením. Jednotlivé programy, překážky a forma komunikace je upravena pro konkrétní specifika vyplývající z typu či stupně zdravotního znevýhodnění či postižení.
 2. Provozovatel upozorňuje, že osoby se zdravotním postižením se mohou účastnit programu lanového parku jen po předchozí domluvě a za doprovodu další osoby (průvodce, asistenta), pokud odpovědný instruktor nerozhodne jinak.
 3. Návštěvníky se zdravotním postižením upozorňujeme na nutnost konzultace jejich zdravotního stavu s obsluhou parku z důvodu přizpůsobení programu individualitě jedince.
 4. Vstup na překážky je povolen pouze osobám, které úspěšně absolvovaly instruktáž jištění, specifického pohybu po překážkách, alternativních způsobů komunikace a přezkoušení naučených činností.
 5. Pohyb na lanových překážkách je povolen návštěvníkům se zdravotním postižením pouze na základě zodpovědnosti stvrzené podpisem vlastním, zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
 6. Upozorňujeme návštěvníky se zdravotním postižením, že některé části lanového parku není, vzhledem k jejich individuálním specifikám, možné absolvovat.

DODATEK k provoznímu řádu

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ LANOVÉ DRÁHY

 1. Provoz na dětské vysoké lanové dráze se řídí obecným ustanovením provozního řádu a dalšími níže jmenovanými pokyny a bezpečnostními pravidly.
 2. Dětskou lanovou dráhu mohou absolvovat osoby od 3 let věku s minimální tělesnou výškou 100cm. Osobám přesahující výšku 140cm a hmotnost 50 kg není z technických důvodů vstup na lanovou dráhu doporučen.
 3. Pohyb po překážkách je povolen pouze osobám, které úspěšně absolvovali instruktáž sebejištění, přezkoušení naučených činností a jejich zákonný zástupce či pověřená osoba ztvrdili podpisem seznámení s bezpečnostními pravidly pohybu na lanových překážkách.
 4. Pohyb na lanové dráze je povolen návštěvníkům mladších 15 let pouze na základě zodpovědnosti zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
 5. Při vstupu na první základnu je návštěvník povinen zajistit se jistící sadou s dvěma karabinami! K zahájení postupu na základnu č. 2 je návštěvník povinen vyčkat pokynů obsluhy parku.
 6. Na jedné překážce může být pouze jeden návštěvník. Na základnách mohou být maximálně tři osoby.
 7. Po absolvování překážky je návštěvník povinen se neprodleně přemístit po základně na další překážku, přičemž bezpodmínečně dodržuje pravidla jištění. Tzn., že nejprve odepne pouze jednu! jistící karabinu a neprodleně ji zahákne a zajistí pojistkou na jistící ocelové lano následující překážky. Pak odepne druhou karabinu, zahákne a zajistí pojistkou vedle první karabiny. Tento způsob jištění používá po celé délce trasy.
 8. Při přechodu překážkové tratě je přísně zakázáno povolovat spony celotělového zachycovacího postroje nebo si jej dokonce svlékat. Rovněž je zakázáno rozepínat nebo sundavat ochranou přilbu z hlavy.
 9. Kladku pro přejezd používá návštěvník pouze tam, kde je mezi stromy nataženo k tomu určené ocelové lano a místo je označeno příslušným symbolem.
 10. Trasa lanových překážek je jednosměrná! Návštěvník trasu prochází vždy ve směru od nejnižších čísel základen k vyšším číslům základen. Pokud dojde k názoru, že již nemůže pokračovat dále, zavolá obsluhu parku a do jejího příchodu zůstane zajištěn! V žádném případě však samovolně trasu neopouští a neseskakuje z trasy!
 11. Návštěvník je povinen sundat si na překážkovou dráhu náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné předměty nošené kolem krku a bezpečně je uložit do zapínatelné kapsy (mohou bránit v bezpečném přechodu přes překážky). Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je povinen sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky.
 12. Lanovou dráhu může návštěvník absolvovat pouze v pevné uzavřené sportovní obuvi.
 13. Jištění návštěvníka na lanové trase může být zrušeno až po absolvování poslední překážky.
 14. V zájmu bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je každý povinen dbát pokynů obsluhy, v případě jakýchkoliv nejasností má klient právo se zeptat nebo požádat o pomoc obsluhu parku.

NÁROK NA VRÁCENÍ VSTUPNÉHO

Nárok na vrácení vstupného mají návštěvníci, kteří si zakoupili řádně vstup za následujících podmínek:

 1. V důsledku vlastního rozhodnutí založeného na strachu z nezvládnutí programu na vysokých lanových překážkách – při zakoupení vstupného na vysoké lanové překážky, které obsahuje také nízké lanové překážky, po absolvování nízkých lanových překážek před vystrojením do lezecké výstroje a instruktáže ve výši ceny vstupenky s odečtem vstupu za nízké lanové překážky (55,- Kč/osobu)
 2. V důsledku vyšší moci (počasí) – při zakoupení vstupného na vysoké lanové překážky, když nastane situace zamezující bezpečný provoz lanového parku (silný vítr či bouřka) ve chvíli, kdy je návštěvník vystrojován horolezeckou výstrojí či instruován

Na vrácení vstupného není nárok v případě, že byl návštěvník již vystrojen horolezeckou výstrojí, proškolen a při absolvování jedné z prvních překážek zjistil, že není z psychických či fyzických důvodů schopen dokončit program.

Na vrácení vstupného nemá nárok návštěvník, který musel díky vyšší moci (počasí) ukončit program z bezpečnostních důvodů předčasně na dalších více než prvních dvou překážkách vysoké lanové dráhy.

Takový návštěvník, který nedokončil program díky náhlému vlivu vyšší moci (počasí)  maximálně na některé z prvních dvou překážek vysoké lanové dráhy se však může dohodnout s personálem provozovatele o odložení absolvování programu na pozdější dobu daného dne (pokud personál potvrdí, že provoz bude daný den ještě započat) a nebo na jiný den (ponechá si ústřižek potvrzený z druhé strany personálem lanového parku s odkazem na popis události).